ПЕРФОРМАНС И РАБОТИЛНИЦА – СВТА

Кочани, 9 активно вклучени, 25 посетители

9 млади луѓе од Кочани беа обучени за „Форум театар“ кои потоа имаа претстава пред 25 посетители од Кочани, промовирајќи ја ненасилната комуникација како средство за решавање на проблеми.