КРЕАТИВНА АКЦИЈА - ГЛАСНО

Штип, Креативен Активизам, Работнички права,6 активно вклучени, 1000 посетители.

Инсталација со работнички барања беше поставена на влезот од градот преку целиот ден, промовирајќи го работничкиот собир. Околу 1000 текстилни работници учествуваа во работничкиот собир.